บริการรับจัดสัมมนา ฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรมมัลติสมาร์ท : บริการรับจัดสัมมนา ฝึกอบรม วอล์ค แรลลี่ ทั้งภายในองค์กร และนอกสถานที่ ด้วยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เปี่ยมด้วยประสบการณ์

** ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200% **

สอดคล้องตามเงื่อนไข ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

ติดต่อ คุณเก๋ หรือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
โทร. 09 4479 9554, 08 6606 5059, 08 7678 5884
Fax: 0-2453-9633
line id: MultiSmart

 

หลักสูตรอบรมด้าน "การพูด การสื่อสาร"
 
 • เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • กลยุทธ์การนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
 • ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำท้องถิ่น
 • ศิลปะการพูดและการแสดงออกสำหรับเยาวชน
 • เทคนิคการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร

 

หลักสูตรอบรมด้าน "การบริหารและการจัดการ"
 
 • สู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
 • จิตวิทยาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
 • เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงาน
 • EQ เพื่อชีวิต และ การทำงาน
 • กลยุทธการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การวางแผนสู่ความสำเร็จ
 • หลักการบริหารเวลาและความคิดสร้างสรรค์
 • การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • จิตวิทยาการบริหาร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์โดย SWOT Analysis
 • เทคนิคการบริหารโครงการ
 • เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ

 

หลักสูตรอบรมด้าน "พัฒนาประสิทธิภาพ"
 
 • การพัฒนาระบบงานธุรการสมัยใหม่
 • หัวหน้างานกับงานทรัพยากรบุคคล
 • การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพนักงานสัมพันธ์
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
 • การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางานและองค์กร
 • การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค OJT
 • หลักการทำงานเป็นทีม ฯลฯ
 • กิจกรรม Walk Rally for Teambuilding

 

หลักสูตรอบรมด้าน "การตลาด การบริการ"
 
 • สู่ความเป็นเลิศทางด้านบริการ
 • การพัฒนาการขายและการบริการ
 • ขายอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า
 • เสริมสร้างวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาธุรกิจ

 

ฮิต: 2780

E-mail Checking

Gmail.com Hotmail.com Yahoo Mail

Social Media Network

Add to Line Friend Link to Facebook.com Link to Google Plus Link to instagram.com Link Twitter.com Link YouTube.com