พัฒนาประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรมด้าน "พัฒนาประสิทธิภาพ"

  • การพัฒนาระบบงานธุรการสมัยใหม่
  • หัวหน้างานกับงานทรัพยากรบุคคล
  • การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพนักงานสัมพันธ์
  • การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
  • การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนางานและองค์กร
  • การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค OJT
  • หลักการทำงานเป็นทีม ฯลฯ
  • กิจกรรม Walk Rally for Teambuilding

 


E-mail Checking

Gmail.com Hotmail.com Yahoo Mail

Social Media Network

Add to Line Friend Link to Facebook.com Link to Google Plus Link to instagram.com Link Twitter.com Link YouTube.com