การบริหารและการจัดการ

หลักสูตรอบรมด้าน "การบริหารและการจัดการ"

 • สู่ความเป็นนักบริหารมืออาชีพ
 • ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
 • จิตวิทยาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 • เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์การสร้างพลังทีมสู่ความสำเร็จ
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
 • เทคนิคการสอนงาน การมอบหมายงานและการควบคุมงาน
 • EQ เพื่อชีวิต และ การทำงาน
 • กลยุทธการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • การวางแผนสู่ความสำเร็จ
 • หลักการบริหารเวลาและความคิดสร้างสรรค์
 • การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 • จิตวิทยาการบริหาร
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์โดย SWOT Analysis
 • เทคนิคการบริหารโครงการ
 • เทคนิคการเขียนแผนและโครงการ

 


E-mail Checking

Gmail.com Hotmail.com Yahoo Mail

Social Media Network

Add to Line Friend Link to Facebook.com Link to Google Plus Link to instagram.com Link Twitter.com Link YouTube.com