การพูด การสื่อสาร

สถาบันฝึกอบรม มัลติ สมาร์ท

  • เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
  • เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  • กลยุทธ์การนำเสนออย่างมืออาชีพ
  • การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน
  • ศิลปะการพูดสำหรับผู้บริหาร
  • ศิลปะการพูดสำหรับผู้นำท้องถิ่น
  • ศิลปะการพูดและการแสดงออกสำหรับเยาวชน
  • เทคนิคการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร

 


E-mail Checking

Gmail.com Hotmail.com Yahoo Mail

Social Media Network

Add to Line Friend Link to Facebook.com Link to Google Plus Link to instagram.com Link Twitter.com Link YouTube.com