WalkRally OKNature Project2 #1/2 [2552]

WalkRally OKNature Project2 #1/2 [2552]


รวมพลคน OK โครงการที่ ๒ “พลิกผืนป่าชายเลน” สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เพชรบุรี)

บก.ชาลี กล่าวสรุป บนรถบัส ในโอกาสที่บล็อคเกอร์โอเคเนชั่น การเดินทางในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิต

+ http://www.oknation.net
+ http://www.walkrally.net


About WalkRally