อาศิรวาทสมเด็จพระเทพฯ


อาศิรวาทสมเด็จพระเทพฯ

อาศิรวาท เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน